Сибирское здоровье

Жана кайра келдиңиз! Биздин корпорацияда жакшы сатуу продукттар бар. Алардын биринчиси — «Жасалган». У иштетилген пайдалуулугу бар. Бугүн сизге анын кийинки катарын бөлүштүрөм.

«Жасалган» үчүн бир аз ачыктар:

  • антиишенген, антигезиттерди жок кылат;
  • антибактериалдуу жана антивирусдуу эмес;
  • кичинекей кандакы артериялардын жагылдырып, тамаккандардын жүргүзүлүгүн өзгөртөт;
  • боялардын жана боолордун жүргүзүлүгүн жакшы кылат;
  • боолордо салмакканчалыктын кызматын жагылдырыт;
  • адамнын коргоочук башкарууларын жана беденнигини жакшылаңыз;
  • «Жасалган»ды киреткен учурда сиздин күн кишкенти кожосун жакшылоо. Кожо жумшак болуп, анын терисин жок коюлор, папилломалар жана жирдөөкчөлөр кетет.

«Жасалган» соңкулуктуу айбараттуу өзүүлөр, грипп, бронхит, боштукка чекилген бармактар, дарандаштар, карындаштар, чымчыктар жана мускулатуралык айбараттуулар, агачтын катарында кыркылма жана жара жараарын жооп кылат, жана муздакы саптырдык жана розиликтерди кыркылтуу үчүн колдонулат.

Колдонуу түрлөрү:

а) Тереңдүктүн орусу үчүн: таза тереңдүкке кардарга жана аны толук жооптой эмес кайрадануу үчүн 5 мл келип, толук чоңой, батыштырдап чоңойго жаткаргызуу керек. «Жасалган»ды сууга, жашыл чайга же жапайы кайырмаларга 1:1 терезеси бойунча жактыра аласыз.

б) Айыл чүйүтүүдө, ангина, грипп жана жооп кыркылган жерге чыкышта — толук жоопты бир нече учурда бир нече учурда тамакканын бойго кардаган болот. Катарын жылын чеккизүү учурдагы бир кайрымдуу жаткарган шарт жолунда: ылайык калай темиңки атылган жерге кийинги жакка тамакканы боюп койуу.

Шарт катарын полиэтилен желгиси менен же желги кагазымен төмүткөн жана 1 саат кийин чыгарыңыз. Жараткан жерди чыгаруу учурда, ар бир чыгаруу алам жана ылайыккан кайнап чыгаруунун бурунга чыгарууңуз.

в) Горло үчүн суугу: 1/2 стакан суугу үчүн 1 ч.л. «Жасалган»ды салуу. Башталган симптомдарда катарын алдаштырууга кайрам көргөзүү үчүн өчүрүңүз.

г) Остеохондроз, аралдык жаатар жана саптырдык чымчыгуулар, мускулатуралык жана карындаштык жооп кыркылган жерге: ал күйдүрмө тургундардын чыгарууларын жаткарган жерге (җижек каттам жана түшүү кызматынан) 3-5 мл келип. Процедураны 6-8 учурда кайталап алыңыз.

Остеохондрозду жаткарган жерге бүтүркүй үрүүд

биликтери менен арткыңыз. Карындаштыкты кызматкан жерде «Жасалган»ды түшкөндөрүп, жагы кийикке тарткызыңыз. Артык кийин, жаңы чыккын камка караганда 30 — 40 мүнөт буйрулат. Ушул учурда ылайыкта болуу керек, сквозняктардан чакыруу керек. «Жасалган»ды суунун жана сууунун кийинки барагында колдонууга ыкмалдуу болот.

Аралдык жаатар жана саптырдыкты чыгаруу үчүн «Горхон» (Суу суу) же «Живокост» (Жашоо түшүн) балзамы менен биргелештиргиле керек. «Жасалган»ды чыгарууу ыкмалдуу, кийин артык «Горхон» же «Живокост»ду чыгаруу үчүн 10 капля ЭПАМ 31 үндүсүн косо аласыз.

д) Жара, саптырдык, жеңиш — компресс колдонуу: «Жасалган»ды жашыл чай же суу менен 1:1 терезеси бойунча жана жумашакка суяк өткүрүп, жашыл чай же суу менен 1:1 терезеси бойунча жараткан жерге тамакканды тарткызыңыз. Жараткан жерди полиэтилен желгиси же желги кагазымен өткүрүңүз жана топу жакка өткүрүңүз, 10-15 мүнөттөн кийин, тамаккандын ымырып жана кийинги кийинги камка караганда компресси өткүрүңүз.

е) Варикоздук кишкентейдүүдү чыгаруу үчүн — «Жасалган»ды 3-5 мл чоюу, процедураны кайталап үчүндүү болот; тромбофлебиттик жерди тромб айлангандагында тамакканды массаж жасоосуз, «Жасалган»ды тек чыгаруу караткан жерге жана массаж менен жанашаткан жерге колдонуу керек «Горхон» (Суу суу) балзамы менен биргелештиргиле керек, улуттуу саптырдык жана саптырдыкты кызматкан жерде жакындайт, массаж менен жанашаткан жерди тек чыгаруу.

ж) Мүнөржүк камка, розиликте: күндөлүк тарабынан жапайы камка түбүртүңүз, «Жасалган» менен жашыл чайга же сууга 1:1 терезеси бойунча жыгачтуу. Жараткан жерди полиэтилен желгиси же желги кагазымен өткүрүңүз жана жараткан жерди очконун үзүүндө үчүн үлүрүңүз.

з) Үйдө суу үчүн 2-3 дамжа «Жасалган»ды кошуңуз. Жана жок, жогоркуу. Бир стакан 3-4 учурду учурдагыда сууңуз.

Коргоочулуктар:

3 жаштан төшкөн балдарды «Жасалган»ды жана сууга 1:1 терезеси бойунча жабуу керек; ымырып жана кийинги жакты камка караганда компресси өткүрүңүз.

Четкеши жана чоккулоолор: Алергия бар болсо, псориаз, нейродермит, жана жасалган составдарды камтылган жерде колдонууга ыкмалдуу болот.

Биздин үйде «Жасалган» балзамы — биздин аптека тарткыла жатат.

Сагындыңыз!

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.